Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden E-MAX ALUMINIUM PROFIELEN NV (hierna: EMAX)

  1. Behoudens anders overeengekomen is E-MAX enkel gebonden door haar offerte en/of orderbevestiging en onderhavige voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden van de cliënt.

  2. Matrijzen en ander gereedschap vervaardigd op aanvraag van de cliënt blijven in alle gevallen eigendom van EMAX. EMAX blijft de exclusieve titularis van haar eigen intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door haar aan de cliënt geleverde goederen/diensten. De cliënt garandeert EMAX dat door de cliënt verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

  3. EMAX is geen studiebureau. Alle door haar uitgevoerde studies en aanbevelingen hebben een louter indicatieve waarde, zonder op enige wijze bindend te zijn voor EMAX.

  4. Elke vermelde leveringstermijn geldt ter informatieve titel. De levering van goederen vindt plaats af fabriek van de EMAX-vestiging te Dilsen-Stokkem (België). Vanaf 500 kg zal de levering evenwel geschieden franco vestiging cliënt. De levering van goederen gebeurt steeds conform de EN normen en de hierin voorziene toleranties. Een laattijdige levering zal geen aanleiding geven tot schadevergoeding door EMAX van de cliënt.

  5. Inzake de levering van diensten heeft EMAX slechts een middelenverbintenis. Het is aan de cliënt om bewijs te leveren dat EMAX bij de levering van de diensten niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd die van haar mocht worden verwacht.

  6. Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in de vennootschapszetel van de EMAX-vestiging te Dilsen-Stokkem (België). Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, blijven zij de uitsluitende eigendom van EMAX. Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere procentpunt (art. 5 W. 02/08/2002). Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten - met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand - hoger zouden zijn (art. 6 W. 02/08/2002).

  7. Een klacht aangaande een factuur dient doorde cliënt binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan EMAX. Zichtbare gebreken waarover de cliënt op het ogenblik van de levering geen opmerkingen werden geformuleerd, worden geacht te zijn aanvaard. Elke klacht betreffende verborgen gebreken moet onmiddelijk na de ontdekking ervan en ten laatste 6 maanden na levering door de cliënt schriftelijk ter kennis van EMAX worden gebracht.

  8. Onverminderd haar recht op schadevergoeding is EMAX in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de cliënt gerechtigd, ofwel de uitvoering van de overeenkomst automatisch op te schorten, ofwel deze van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een aangetekende brief.

  9. Onderhavige transactie wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zullen de rechtbanken van Tongeren (België) exclusief bevoegd zijn, met dien verstande dat EMAX gemachtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de cliënt.

Eigendomsvoorbehoud E-MAX ALUMINIUM PROFIELEN NV (hierna: EMAX)

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico's, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

 

Verkoopsvoorwaarden

Hoofdkantoor & profiles

Billets

E-MAX

Siemenslaan 8
3650 Dilsen-Stokkem
België
T +32 89 790999
Routebeschrijving
 

E-MAX PROFILES GULLEGEM

Nijverheidslaan 70
8560 Gullegem / Wevelgem
België
T +32 56 228522
Routebeschrijving

E-MAX PROFILES MOORSELE

Drieslaan 29
8560 Moorsele / Wevelgem
België
T +32 56 438440
Routebeschrijving

E-MAX BILLETS

Minervastraat 1 
6468 ET, Kerkrade
PO Box 3070
6460 HB, Kerkrade
Nederland
T +31 455 679000
Routebeschrijving